Voor werknemers

Inzicht in de financiële toekomst van mensen zorgt er voor dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen zien.

Op het moment dat je als werknemer wordt geconfronteerd met reorganisatie of ontslag, stort je ‘zekere’ wereld in. Je hebt te maken met een aantal onzekerheden, grote onzekerheden:

 • “Wat kan ik, wat heb ik te bieden?”
 • “Voor wie ben ik van nut, wie wil mij hebben?”
 • “Hebben we nog wel te eten en kan ik de financiële lasten voor mijn huis nog wel opbrengen? Of moeten we verhuizen?”

Het maakt daarbij niet uit of er een sociaal plan is, een vertrekregeling of dat er begeleiding bij het vinden van een nieuwe functie wordt aangeboden. Op dat cruciale moment vallen zekerheden weg die eerst vanzelfsprekend waren.

Vaak wordt de wezenlijke onrust over de financiële gevolgen bij medewerkers in zo’n situatie niet herkend. En wordt er dus ook niets aan gedaan. Dit weerhoudt mensen vanuit een positieve grondhouding de noodzakelijke stappen te zetten naar een volgende functie. En als die wezenlijke onrust wel wordt herkend, wordt er vaak niets aan gedaan. Of afgedaan als ‘het probleem van de werknemer’.

Hierdoor duurt de periode dat werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar onnodig lang.

Wat kan Poul Gelderloos Inzicht bij Ontslag voor u betekenen?

 • Inzicht geven in uw eigen financiële situatie zodat uzelf de regie houdt
 • Wijzigen van het risicoprofiel voor de inrichting van de eigen financiële huishouding
 • Herschikking van uw financiële middelen
 • Afwikkeling van wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie.

Inzicht bij Ontslag, welke weg gaan we met elkaar?

Inzicht bij Ontslag is een adviestraject voor de werknemer. Wat tussen werknemer en adviseur wordt besproken blijft vertrouwelijk, ook de rapportage aan de werknemer. Hierin krijgt de werkgever geen inzage. De werkgever is echter wel opdrachtgever en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het adviestraject. Daarnaast levert hij de noodzakelijke (financiële) informatie aan.

Inzicht bij Ontslag, een indicatie van tijdsbeslag & kosten

De dienstverlening Inzicht bij Ontslag vindt plaats op basis van een uurtarief. Gemiddeld kost deze dienstverlening circa 10 uur per werknemer. Het exacte aantal uren is onder andere afhankelijk van de inspanningen die werkgever en werknemer zelf verrichten  voor het aanleveren van de noodzakelijke (financiële) gegevens.

Werkgever en werknemer maken onderling afspraken over wie van hen de kosten van Inzicht bij Ontslag draagt en of/hoe dit tussen hen wordt verrekend.

Kernpunten van Inzicht bij Ontslag

 • Vanuit de omstandigheden en persoonlijke levenswensen (de eigen ‘droom’) van de werknemer inventariseren wij de financiële aspecten en doelen. Daarop kan de werknemer zijn financiën inrichten. Fiscale optimalisatie is een belangrijk onderdeel
 • De werknemer ziet en begrijpt de opties. Hij kan keuzes maken waarvan hij de gevolgen doorziet
 • Focus op de essentie, waardoor de werknemer zicht houdt op zijn doel. Dus wel een kompas om op te varen, geen minutieuze routebeschrijving
 • De adviesrapporten beschrijven toekomstscenario’s, geen toekomstige zekerheden. Wij zoomen stapsgewijs in op de gevolgen van te maken en gemaakte keuzes.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.”