Voor werkgevers

Inzicht in de financiële toekomst van mensen zorgt er voor dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen zien.

Op het moment dat een werknemer wordt geconfronteerd met reorganisatie of ontslag, stort zijn ‘zekere’ wereld in. De werknemer heef te maken met een aantal onzekerheden, grote onzekerheden:

  • “Wat kan ik, wat heb ik te bieden?”
  • “Voor wie ben ik van nut, wie wil mij hebben?”
  • “Hebben we nog wel te eten en kan ik de financiële lasten voor mijn huis nog wel opbrengen? Of moeten we verhuizen?”

Het maakt daarbij niet uit of er een sociaal plan is, een vertrekregeling of dat er begeleiding bij het vinden van een nieuwe functie wordt aangeboden. Op dat cruciale moment vallen zekerheden weg die eerst vanzelfsprekend waren.

Vaak wordt de wezenlijke onrust over de financiële gevolgen bij medewerkers in zo’n situatie niet herkend. En wordt er dus ook niets aan gedaan. Dit weerhoudt mensen vanuit een positieve grondhouding de noodzakelijke stappen te zetten naar een volgende functie. En als die wezenlijke onrust wel wordt herkend, wordt er vaak niets aan gedaan. Of afgedaan als ‘het probleem van de werknemer’.

Hierdoor duurt de periode dat werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar onnodig lang en leidt tot wederzijdse irritaties. Dat kost de werkgever onnodig veel geld.

Ervaringen met de dienstverlening Inzicht bij Ontslag

Werkgevers die bij reorganisatie- en ontslagtrajecten de dienstverlening Inzicht bij Ontslag inzetten, hebben ervaren dat:

  • Inzicht in de financiële gevolgen van het ontslag onzekerheid bij de werknemer wegneemt, waardoor hij sneller ‘klaar’ is om volgende stappen te zetten. Er is sprake van een verkorting van de periode dat de werknemer in dienst is.
  • Inzicht in de financiële gevolgen van het ontslag de werknemer duidelijkheid geeft waar eventuele knelpunten liggen en welke keuzes hij kan maken. Hierdoor komen werkgever en werknemer sneller tot overeenstemming over een vertrek. Er is sprake van een professioneler en zakelijker afwikkeling van het ‘vertrek’.
  • de emoties die door onzekerheid en angstgevoelens worden gevoed, bij werknemer (en werkgever!) beter hanteerbaar worden.

Inzicht bij Ontslag is een aanvulling op de vaak aangeboden trajecten van loopbaan­begeleiding. De effectiviteit van zo’n traject wordt verhoogd en het verkort de periode tot het moment dat de werknemer zijn nieuwe plek heeft gevonden.

Inzicht bij Ontslag, hoe werkt dat?

Inzicht bij Ontslag is een adviestraject voor de werknemer. Wat tussen werknemer en adviseur wordt besproken blijft vertrouwelijk, ook de rapportage aan de werknemer. Hierin krijgt de werkgever geen inzage. De werkgever is echter wel opdrachtgever en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het adviestraject. Daarnaast levert hij de noodzakelijke (financiële) informatie aan.

Wensen en doelen over de inzet van de dienstverlening Inzicht bij Ontslag> verschillen per werkgever. Ook de situatie waarin de werkgever gebruik wil maken van de dienstverlening Inzicht bij Ontslag kan verschillen. Gaat het om een enkele werknemer die hiervoor in aanmerking komt of is het onderdeel van een reorganisatietraject?

In een intakegesprek met de werkgever stem ik zijn uitgangspunten, wensen en doelen graag met hem af,  zodat ik een op zijn situatie toegesneden voorstel voor de dienstverlening Inzicht bij Ontslag kan verstrekken.

Inzicht bij Ontslag, een indicatie van tijdsbeslag & kosten

De dienstverlening Inzicht bij Ontslag vindt plaats op basis van een uurtarief. Gemiddeld kost deze dienstverlening circa 10 uur per werknemer. Het exacte aantal uren is onder andere afhankelijk van de inspanningen die werkgever en werknemer zelf verrichten  voor het aanleveren van de noodzakelijke (financiële) gegevens.

Werkgever en werknemer maken onderling afspraken over wie van hen de kosten van Inzicht bij Ontslag draagt en of/hoe dit tussen hen wordt verrekend.

Kernpunten van Inzicht bij Ontslag

  • Inzicht bij Ontslag helpt de werknemer zijn financiële situatie na ontslag op orde te krijgen. Hij krijgt inzicht in de financiële gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden.
  • De werknemer ziet en begrijpt de opties. Hij kan keuzes maken waarvan hij de gevolgen doorziet. Inzicht bij Ontslag verkort de periode totdat een werknemer wegens reorganisatie of ontslag de onderneming gaat verlaten.
  • Het resultaat is een zakelijker afwikkeling van het ‘vertrek’. Het verkleint het risico voor de werkgever van onnodige kosten.
  • Tot slot, de adviesrapporten voor de werknemer beschrijven toekomstscenario’s, geen toekomstige zekerheden. Wij zoomen stapsgewijs in op de gevolgen van door de werknemer te maken en gemaakte keuzes.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.